تجهیز ناوگان خودرویی در شبکه بهداشت شهر ری

شبکه بهداشت و درمان شهر ری با توجه به وسعت جغرافیایی و حیطه های متنوع حوزه های کاری از ناوگان گسترده ایی به صورت (در اختیار) استیجاری استفاده می نماید که برای استفاده بهینه از این ناوگان ،استقرار سامانه مدیریت خودرویی را در دستور کار خود قرار داده است. 
شرکت پیشگامان صنعت طاها نیز با تکیه بر تجربیات و دانش فنی ،ردیاب مدل FM1202 محصول شرکتTeltonika را برای این ناوگان برگزید و بر روی کلیه خودروهای استیجاری نصب نمود. 
هم اکنون مسئولین کنترل و مدیریت این ناوگان می توانند کلیه خودروها را در هنگام ماموریت ها و ساعات اداری تحت کنترل دقیق خود داشته باشند.

۱۳۹۶/۰۹/۰۱
pstaha.com
نام شرکت: